Palvelut

Arkeologiskuva sivu 2et inventoinnit
> kaavoitukseen tai maankäyttöhankkeisiin liittyvät muinaismuistolain (295/1963) ja maankäyttö- ja rakennuslain (1999/132) edellyttämät arkeologiset selvitykset

Muinaisjäännöskohteiden kartoitukset

Riskianalyysit
> arvio muinaisjäännös-  ja kulttuuriperintökohteiden potentiaalisesta esiintymistä perustuen Museoviraston digitaaliseen tietokantaan,  maaperäkarttoihin, korkeusmalliin, korkeusprofiiliin, laserkeilausaineistoon, vanhoihin karttoihin ja kirjalliseen aineistoon

Opastaulut ja esitteet